Phần mềm Quản lý văn bản DMS

None

Là hệ thống giúp quản lý hồ sơ tài liệu cho các đơn vị hành chính và doanh nghiệp; cung cấp phân quyền, bảo mật và tìm kiếm thông tin nội dung tài liệu